KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Revizyon Tarihi : Aralık 2020

 1. Amaç:
  Kardeşler Makina Yedek Parça Bağl. Elem. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”), kişisel veri sahiplerinin (Ek-1 Kişisel Veri Sahiplerini Açıklar Tablo)  kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

İşbu “Aydınlatma Metni”  ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları :

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin kişisel verileri,Şirketimiz tarafından mevzuatta öngörülen çerçevede işlenebilecektir.

 

 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

 

 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 

 1. Personel / Personel Adayı Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan kişisel veriler özellikle şunlardır:

KİŞİSEL VERİNİN İÇERİĞİ:

İletişim Verisi:  Telefon numarası, adres, ülke, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).

Kimlik Verisi : Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adli sicil kaydı, ikametgah kaydı, imza/paraf bilgisi, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı, kan grubu, sağlık raporu varsa maluliyet/engelli durumuna dair bilgi ve evraklar  sureti gibi belgeler.

Çalışan Adayı Bilgisi : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da  stajyer adaylarının özgeçmiş, mülakat notları gibi kişisel verileridir.

Lokasyon Verisi : : Çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi kişisel verilerdir.

Maaş Verisi : İş Sözleşmesine göre ödenen/ ödenecek olan maaş bordrosu, maaş ödemesi yapılan banka hesap bilgileri, ödemelerin yapıldığında dair dekontlar süreçlerinde yer alan veriler.

Diğer Veriler  : Fotoğraf, diploma, mezuniyet belgesi, sertifikalar, özgeçmiş, işyerinde alınan görüntü ve/veya ses kayıtları, iş referansları, telefon numarası, elektronik posta adresi, parmak izi gibi veriler.

Personel İşlem Verisi  : Şirketin çalışma sistemi içinde gerekli olan ve kayda alınan şifre, kod gibi şifreleme işlemleri gibi veriler, personele tahsis edilmiş ise de şirket elektronik posta hesaplarına bağlı yazışmalar ve elektronik postalar.

Finansal Veri : Kesilen gelir vergisi, serisi, sıra numarası, cari hesap bilgileri, banka hesap bilgileri (hesap no, iban no), kredi kartı numarası, beyanname süreçlerinde yer alan veriler

Diğer Veriler  : KDV beyannamesi bildirimi, Plaka tanıma ekranı üzerindeki veriler (zaman, kapı, açıklama, hız), yetki kodu, form tasarımları, fatura numarası, tarihi, kdv beyannamesi, Faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, fatura verileri, ödeme dönemi, satıcı tanımlama sürecindeki bilgiler (kod, statü, yazışma dili, ticari bilgileri)

Müşteri İşlem Verisi  : Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler (ödemeye ait belge türü, tarihi, seri-sıra no vb.)

Mesleki Deneyim Verisi: Diploma üzerinde yer alan veriler, işyeri hekimliği belgesi tarihisi/numarası

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi : Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Görsel ve İşitsel Veri : Fotoğraf, kamera/ses kayıtları gibi görsel veya işitsel niteliğe haiz verilerdir.

 Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi : Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kamera kayıtları, ziyaretçi kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Denetim ve Teftiş Bilgisi : Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel verilerdir.

Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için sizinle, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileri, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri, İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla özellikle;

Müşteri ve tedarikçilerimiz bakımından:

 • Damga vergisi beyanname bildiriminin yapılması,
 • Mal ve hizmet alım-satışlarına ilişkin bildirim yapılması,
 • Muhtasar beyanname bildiriminin yapılması,
 • Katma değer vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi bildirimlerinin yapılması,

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Personel alınması/temin edilmesi,
 • Çalışan işe giriş/periyodik muayenesinin yapılması,
 • Çalışan muayenesinin yapılması,
 • Hakedişlerin hazırlanması, onaylanması ve kayıt altına alınması,
 • İşin yapılması ve teslimi ile ilgili tutanakların ve kayıt altına alınması,
 • Satıcılardan gelen faturaların ve alım yapan müşterilere gönderilen faturaların işlenmesi,
 • Satıcıya veya alıcıya sistemde kayıt açılması,
 • Satın alma ve satış siparişleri takibinin yapılması,

Veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi / Kamera Kayıtları

 • Bina ve fabrika içerisindeki kamera görüntüleri takibinin yapılması,
 • Araç giriş çıkışlarının ve otopark kullanımı takibinin yapılması

Çalışan ve çalışan adaylarımız bakımından;

 • SGK beyannamesi verilmesi ,
 • İş Sözleşmesinin Damga vergisi beyannamesi bildiriminin yapılması,
 • Şirkette personele verilen görev ve yetkinin denetlenmesi,
 • Şirketin işleyişinin sağlanması,

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Personel özgeçmişinin ve iş tecrübelerinin değerlendirilmesi
 • Çalışan işe giriş/periyodik muayenesinin yapılması,
 • SGK aylık beyannamelerinin verilmesi,
 • Maaş ve varsa diğer işçilik haklarının ödemelerinin yapılması
 • Personel özlük dosyasının İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İş Kanunu gereğince işveren saklama ve ibraz mükellefiyeti sürelerinde kalmak kaydı ile fiziki ve elektronik ortamda tutulması,
 • Yukarıda yazılı hususların tümünün kayıt altına alınması,

Veri sorumlusunun meşru menfaati gereği ve Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla özellikle;

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi / Kamera Kayıtları

 • Bina ve şantiye içerisindeki kamera görüntüleri takibinin yapılması,
 • İşyeri ve şantiye güvenliğinin sağlanması,
 • Araç giriş çıkışlarının ve otopark kullanımı takibinin yapılması,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ve bu mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Gelir İdaresi Başkanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Şirketimizin ilgili çalışanlarına ve ilgili şirketlere ve topluluk şirketine aktarılabilmektedir.

4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu , İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla özellikle;

 • Personel özgeçmişinin ve iş tecrübelerinin değerlendirilmesi
 • Çalışan işe giriş/periyodik muayenesinin yapılması,
 • SGK aylık beyannamelerinin verilmesi,
 • Maaş ve varsa diğer işçilik haklarının ödemelerinin yapılması
 • Personel özlük dosyasının İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İş Kanunu gereğince işveren saklama ve ibraz mükellefiyeti sürelerinde kalmak kaydı ile fiziki ve elektronik ortamda tutulması,
 • Yukarıda yazılı hususların tümünün kayıt altına alınması,
 • Damga vergisi beyanname bildiriminin yapılması,
 • Mal ve hizmet alım-satışlarına ilişkin bildirim yapılması,
 • Muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi bildirimlerinin yapılması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili İSG uzmanı veya tüzel kişiliğine aktarılabilmektedir.

Şirketimiz politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

Mali işler hizmeti alınması amacıyla Şirketimizin topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

 • Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması
 • Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmesi
 • Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması
 • Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması
 • Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması
 • Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması

Şirket kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

 • KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
 • KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

5.3.Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Örnek: fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme, uzman tarafından güvenli olarak silme vs.

6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

 1. Personel/ Personel Adayının Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Müşteri / Tedarikçi’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

veri sorumlusu

Kardeşler Makina Yedek Parça Bağl. Elem. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak (Kısaca “Şirket” olarak anılmıştır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi bildiririz.

 

VERİ SORUMLUSU          : Kardeşler Makina Yedek Parça Bağl. Elem. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRES                                  : İ.T.O.S.B. 4. Cad. No:10 Tepeören Tuzla İstanbul  

İLETİŞİM                              :T:+902165933634-35
 F:+902165933774
 info@cakirkardesler.com

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir . “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” na …. Linkinden ulaşabilirsiniz.  Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyon yapılması halinde revizyon tarihi belirtilerek aydınlatma metnimiz https://www.cakirkardesler.com/ adresimizde yayınlanacaktır.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ


DOĞAL GAZ GRUBU

Detay

OTOMOTİV GRUBU

Detay

TRAKTÖR GRUBU

Detay

DİĞER ÜRÜNLER

Detay

Kalitemizi Tescilledik.

Firmamız, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti, sadakati ve karlılık sağlayan bir kalite politikası ile sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

E-Katalog

Tüm ürünlerimizi online kataloğumuzdan inceleyebilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz.